תקנון האתר

אתר זה ( להלן: "האתר") הנמצא בבעלותה ומופעל ע"י ישראלה בר אל ו/או מי מטעמה (להלן: "בעלת האתר") ומשמש כאתר תדמית ותוכן. בעלת האתר הינה מוסמכת בתחומים הבאים: הנחיית קבוצת הורים, אימון ילדים ונוער בעלי הפרעת קשב וריכוז, אימון, מיינפולנס, NLP, קינסיולוגיה, אסטרולוגיה סינית וגישור. 

כללי

 • התקנון מהווה חוזה מחייב בין משתמשי האתר לבין בעלת האתר, אשר מטרתו להסדיר את היחסים בין הצדדים.
 • השימוש באתר הינו בכפוף לסעיפי תקנון זה.
 • יובהר כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לסעיפי תקנון זה והוא יהווה בסיס משפטי לכל הליך בין משתמש האתר לבין בעלת האתר.
 • בעלת האתר רשאית לשנות סעיפי תקנון זה, מעת לעת, ללא כל הודעה מראש. השינויים יכנסו לתוקף עם עריכתם.
 • בעלת האתר רשאית לחסום את הגישה לאתר, למשתמש כזה או אחר, בהתאם לשיקול דעתה וללא כל צורך בהסבר ו/או נימוק.
 • בכל מקרה של סתירה בין הנאמר בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגברו סעיפי תקנון זה.

אחריות המשתמש באתר

 • האתר הינו אתר תדמית ובעצם שימוש באתר המשתמש מצהיר כי הוא מבין וכי הובא לידיעתו כל המידע הנדרש לטובת שימוש באתר.
 • המשתמש מתחייב שלא לפגוע, בכל אמצעי שהוא, בזכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או בכל זכות אחרת הקיימת לאתר ובעליו.
 • המשתמש מתחייב שלא להעתיק תכנים, כולם או חלקם, מהאתר לאתר אחר ו/או כל מדיה אחרת, ללא הסכמה מפורשת ובכתב של בעלת האתר.
 • המשתמש מתחייב שלא להטעין ו/או לשלוח ו/או לגרום בכל דרך שהיא לפגיעה באתר באמצעות וירוס ו/או קוד. לא לפגוע ו/או להגביל שימוש באתר באמצעות פגיעה בשרתי ו/או תוכנות המצויים בשימוש בעלת האתר.
 • המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר לכל מטרה שאינה חוקית ו/או פוגענית, כגון: שימוש בשפה שאינה ראויה, לשון הרע וכיו"ב.

אחריות בגין התכנים שבאתר

– בעלת האתר עשתה ועושה מאמצים להביא למשתמש תכנים מעודכנים ומדויקים. יחד עם זאת, יתכנו טעויות בתכנים, שנעשו בתום לב.

– יובהר כי התכנים המופיעים באתר מכילים מידע כללי בלבד, ואינם מהווים הנחייה ו/או ייעוץ רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או אחר ואינו מחליף הנחייה ו/או ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הלקוח, לטובת התאמה באופן ספציפי ללקוח ולצרכיו.  

– יובהר כי בעלת האתר איננה אחראית לכל פעולה אשר ינקוט המשתמש בעקבות פרשנותו למופיע באתר. כל פעולה של המשתמש הינה באחריותו האישית והבלעדית, כולל פנייה לגורמי מקצוע שונים אשר שמם הופיע באתר. כל פעולה שינקוט המשתמש בעקבות מידע שמופיע באתר, הינה באחריותו האישית והבלעדית בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה נגד בעלת האתר בגין הסתמכותו של המשתמש על המידע המופיע באתר.

– לבעלת האתר לא תהיה כל אחריות בגין כל פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמש באתר ו/או מי מטעמו ו/או המתחזה לו. לבעלת האתר לא תהיה כל אחריות לפעולות אשר התבצעו על ידי גורמים שאינם בשליטתה המלאה.

מדיניות ביטולים והחזרות

-בכפוף לאמור בהסכם זה, הלקוח רשאי לבטל את הרשמתו עד 14 ימים מיום הרכישה של הקורס על פי חוק הגנת הצרכן תשמ "א-1981 או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 ,בהתאמה.

-הודעה על ביטול הקורס של הלקוח תיעשה בכתב ותימסר על ידי הודעה אלקטרונית במייל הראשי של החברה israelacoaching@gmail.com

-התחלת צפייה במדיה המכילה את תכני הקורס בכך חשיפה לכלל המדיה של הקורס, תבטל באופן סופי ומוחלט כל אפשרות לביטול העסקה. למען הסר ספק צפיה בשיעור ראשון ובו תקנון זה אין בכדי לחייב את הלקוח. 

שיפוי

– המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה אשר יגרמו לה בעקבות הפרת הוראות תקנון זה ו/או  הגשת תביעה ו/או הגשת כתב הגנה ו/או כל דרישה אחרת שתוגש על ידי צד ג', לרבות עלויות שכ"ט עורכי דין והוצאות משפט. זאת מיד עם קבלת הדרישה לשיפוי, מטעם בעלת האתר.   

קניין רוחני

– הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר שייכים לבעלת האתר, כולל התכנים המצויים בו, עיצוב הגרפי של האתר, מרכיבי האתר, תמונות ושם האתר.

– יובהר כי התכנים המופיעים באתר הינם לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם, ללא הסכמת בעלת האתר בכתב, הינו אסור.

– אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשנות, למכור, להציג במקום אחר, בשלמות ו/או באופן חלקי כל תוכן המופיע באתר ולעשות כל פעולה, באופן ישיר או עקיף, המהווה פגיעה או הפרה בקניין הרוחני ו/או בזכויות היוצרים של בעלת האתר, ללא הסכמתה בכתב של בעלת האתר.   

 

דין וסמכות שיפוט

-פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בירושלים תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.