מדיניות פרטיות

 1. מאגר ודיוור ישיר – יתכן ולצורכי פעילות האתר, ייאסף מידע אגבי אודות המשתמשים בו, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES ואמצעים אחרים וזאת לצורך שיפור השירות המוצע. האתר מציע למשתמשיו אפשרות לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. אם אין ברצון המשתמש להמשיך ולקבל מידע כאמור, ניתן לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע הנ"ל באמצעות פניה לבעלת האתר בדוא"ל/נייד.
 2. ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:
 • מידע שהזנתם בעת הרשמתכם לאתר.
 • מידע שאתם מזינים בזמן שימוש באתר.
 • מידע שאתם מפרסמים בזמן השימוש באתר.
 • מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;
 • כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים באתר.
 • מידע שנוצר בזמן השימוש באתר, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
 • מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
 • מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
 1. מטרת איסוף מידע – מידע אודות המשתמש באתר נדרש לשם פניה למשתמש להשלמת הליך יצירת קשר עמו, וכן לצורך קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפונים ויצירת קשר עם המשתמש בדרכים אחרות, בכפוף להסכמת המשתמש לכך ולהוראות הדין. יודגש כי מסירת נתונים על ידי המשתמש אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירתם, לרבות קבלת פניה חוזרת, בהתאם לבקשת המשתמש.
 2. שימוש במידע – האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר, וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עם משתמשי האתר, לצורך דיוור ישיר, ו/או לצורכי ניתוח ו/או עיבוד מידע וסטטיסטיקה. מידע שייאסף על משתמשים שיבקרו באתר ללא הזדהות יישא אופי סטטיסטי ושיווקי.
 3. אישור משתמש האתר לשימוש במידע – משתמש האתר מצהיר בזאת כי הוא מאשר את מסירת הנתונים ו/או המידע ו/או איסופו ו/או שמירתו ו/או עיבודו ו/או עשיית שימוש במידע לצרכים מסחריים ו/או שליחת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר והכל בהתאם למפורט בתקנון, וכי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בקשר עם האמור.
 4. העברת מידע לצד שלישי – בעלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים ומידע המזהה אותם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותם באתר, למעט במקרים אלה: (א) אם יתקבל בידי בעלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי או מסירת פרטים כאמור תתבצע על פי כל דין אחר; (ב) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המשתמש לבעלת האתר; (ג) אם בעלת האתר תמזג את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת מיזם ו/או אתר אחר, ו/או תעביר פעילותה לצד שלישי, במקרה בו תעביר בעלת האתר את פעילותה המסחרית ו/או כל זכות שלה מכוח התקנון, ובלבד שהצד המקבל כאמור, יקבל על עצמו את הוראות השימוש במידע בהתאם לתקנון; (ד) לצד שלישי המספק לאתר שירותים לצורך תמיכה באתר, שירות לקוחות ופעילות תקינה של העסק.
 5. אבטחת המידע – בעלת האתר עושה את מירב המאמצים לאבטח את המידע אשר נמסר באתר. בעת השימוש באתר, משתמשי האתר מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות כל ניסיונות לחדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. מובהר בזאת, כי בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל דרך חוקית כנגד מבצעי הפעולות האסורות לעיל. עם זאת, בעלת האתר אינה יכולה להגן באופן מוחלט על המידע מפני פעולות אסורות כאמור לעיל, ולא תישא בכל אחריות בקשר עם נזק שיגרם כתוצאה מפריצת אמצעי האבטחה של האתר וחשיפת פרטי משתמש או כל שימוש לרעה אחר, לרבות העברת מידע לצד שלישי לא מורשה. בעלת האתר לא תישא באחריות בקשר לחשיפת פרטי המשתמש או כל שימוש לרעה אחר במידה והמשתמש לא ישמור על הסיסמא שלו כראוי ו/או יחליפה מעת לעת כמומלץ.